corpinc

Corpinc: samenwerking corporates en incubators

COPRINC: CORPORATES & INCUBATORS

In toenemende mate werken corporates en incubators samen (CORPINC). Die samenwerkingen zijn in allerlei verschillende vormen zichtbaar. Bedrijven sluiten een sponsorship af in ruil voor exposure, verbinden zich aan een acceleratorprogramma en zitten daardoor dicht bij nieuwe technologieën en talent of zetten samen met een incubator een acceleratorprogramma in de markt rondom een specifiek thema.

Maar waarom willen deze partijen eigenlijk met elkaar samenwerken? Hoe zien de partnerships er nu echt uit en wat leveren ze op? Daar deed Carlijn Tempelaars in opdracht van Strategiemakers onderzoek naar.

De vraag waar het onderzoek om draaide:

WAT ZIJN DE INGREDIËNTEN VAN PARTNERSHIPS TUSSEN INCUBATORS EN CORPORATES WAAR BEIDE PARTIJEN VOORDEEL UIT HALEN?

Hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste resultaten en conclusies.

corpinc

WAAROM CORPINC?

 

Op de vraag waarom corporates en incubators met elkaar samenwerken geven corporates als belangrijkste reden dat incubators een validatie doen van start-ups. Kortom, een incubator selecteert als het ware de beste startups uit het grote aantal dat mogelijk interessant is voor een corporate.

Daarnaast geven corporates aan een partnership met een incubator te starten om te werken aan hun innovatieve merknaam. Een verbintenis straalt ondernemerschap en innovatie uit. Het corpinc-partnership kent een soort klant-leveranciersrelatie waarin de corporate zijn resources beschikbaar stelt en de incubator de corporate in contact brengt met de start-ups.

Incubators vinden corporates interessant vanwege hun netwerk, kennis en de financiële resources die een corporate bezit. Via het netwerk hopen ze start-ups eenvoudiger een lauching customer te kunnen vinden. De kennis van de corporate willen ze gebruiken om de start-ups zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun weg naar een gevalideerd business model. En financiële resources zijn van belang om start-up accelerator programma’s te financieren.

Hoe zien partnerships tussen corporates en incubators eruit?

Er worden zowel formele als informele partnerships opgezet. Met financiële transacties en met gesloten beurzen. Er zijn ook verschillen in de praktische invulling van het partnership. Waar de een afspreekt een aantal matchmaking events te organiseren, belooft de ander met een heel aantal collega’s aanwezig te zijn bij demo day’s en pitch nights.

Belangrijk om te onthouden is dat er hoe dan ook een cultuurverschil waarneembaar blijft. Beide partijen geven daarom ook met nadruk aan dat accountmanagement van wezenlijk belang is. Als je pretendeert innovatief te zijn, moeten ook de samenwerkingen met andere partijen zich blijven ontwikkelen en aanpassen naar de tijd en veranderende behoefte.

WAT LEVEREN DE PARTNERSHIPS VOOR BEIDE PARTIJEN OP?

Deze vraag blijkt lastig te zijn. Op welke manier meet je de waarde van een partnership? In hoeverre hebben start-ups nu echt baat bij deze samenwerkingen? Hadden ze een launching customer gevonden zonder ons? Kortom, harde uitspraken vallen hier niet over te maken.

Incubators geven echter wel aan dat zij, door de samenwerkingen met corporates, beter in staat zijn om de start-ups te faciliteren. En dit leidt in sommige opzichten ook tot een hoger gelegen doel: Nederland een innovatie-boost geven!

Ook corporates zien de meerwaarde duidelijk van corpinc-partnerships. Zij geven aan dat de interne organisatie leert om meer innovatief te worden. Het brengt ook nieuwe, ondernemende energie mee in het bedrijf. Het wederzijdse leereffect is, zo geven corporates aan, dan ook zeker aanwezig.

WAT ZIJN DE INGREDIENTEN VAN CORPINC PARTNERSHIPS?

Uit het onderzoek van Carlijn komen acht aspecten naar voren waarmee een succesvol corpinc-partnership kan worden vormgegeven.

corpinc

1. BEREIDHEID VAN CORPORATES OM ECHT MET START-UPS SAMEN TE WERKEN

Allereerst is het van belang dat corporates bereid zijn om écht samen te werken met start-ups. Incubators fungeren immers als een soort ‘middle man’ tussen corporates en start-ups. Aangezien het hebben van een launching customer een van de must haves is van een start-up, is er een belangrijke taak voor een incubator weggelegd om daarin te faciliteren. De corporates waarmee een incubator samenwerkt kunnen deze rol uitstekend vervullen. Dat vereist echter wel dat er een bereidheid moet zijn om samen te werken met start-ups.

2. BESCHIKBAAR STELLEN VAN FINANCIËLE RESOURCES, KENNIS EN NETWERK

In het verlengde hiervan ligt het feit dat er resources beschikbaar gesteld moeten worden door de corporate. Niet alleen toegang tot de kennis en het netwerk, maar ook tot financiën. Vaak wordt er wel extern budget beschikbaar gesteld om innovatie te stimuleren, maar intern budget is vaak lastiger om te verkrijgen. Op het moment dat je als corporate samen gaat werken met start-ups, zullen er ook interne afdelingen tijd en geld beschikbaar moeten stellen om deze start-up te begeleiden.

3. FOCUS OP THEMA

Incubators krijgen uit dit onderzoek mee om meer te focussen op bepaalde thema’s of niches. Door je op je programma’s inhoudelijk te onderscheiden, trek je effectiever corporates aan. Het wordt voor makkelijker om intern en extern budget aan te trekken. Daarnaast stimuleert het ook ‘collaborative innovation’. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen YesDelft! met de Port of Rotterdam.

4. START-UPS KLAARSTOMEN VOOR SAMENWERKING CORPORATE

In haar positie heeft de incubator het beste zicht op wat er in beide ‘werelden’ gebeurd; zowel in de start-up wereld als in die van de corporate. Met dat inzicht moet de incubator de start-ups beter begeleiden op weg naar een succesvolle samenwerking met een corporate. Wanneer incubators meer deze rol op zich gaan nemen, zullen er vruchtbaardere samenwerkingen ontstaan tussen corporates en start-ups.

5. BEGRIJP ELKAARS CULTUUR

Het eerste aspect waar beide partijen meer rekening mee dienen te houden is het cultuurverschil tussen incubators en corporates. Er moet meer inspanning worden geleverd om elkaars cultuur te begrijpen. Het verdient aanbeveling dat wellicht beide partijen iemand aan boord hebben van ‘de andere kant’, zodat het partnership beter gemanaged wordt.

6. ZORG VOOR GOED RELATIEMANAGEMENT

Een punt dat duidelijk naar voren kwam uit de resultaten is de manier waarop de relatie beheerd wordt. Aan het begin van een partnership stem je de verwachtingen op elkaar af, maar die kunnen in de loop van de tijd veranderen. Het continu managen van die verwachtingen vraagt om gedegen accountmanagement.

7. COMPLEMENTAIRE KENNIS

Corporates worden met regelmaat gevraagd om een workshop aan start-ups te geven rondom een bepaald thema. Incubators hebben zelf die kennis niet direct in huis waardoor corporates hier een goede bijdrage aan kunnen leveren. Dit vereist wel dat de kennis van een corporate complementair is aan die van de incubator, en vice versa.

8. GEDEELDE DOELEN EN MISSIE

Zoals bij veel partnerships geldt moet er een gezamenlijk doel zijn om naar te streven. Zodra de doelen op elkaar zijn afgestemd, is de samenwerking eenvoudiger te managen en zullen eerder successen worden geboekt. Een mooi voorbeeld is de evolutie van partnerships, waar expliciet aandacht is besteed in het onderzoek.

corpincEen corporate die zich nog weinig bezig houdt met (open) innovatie, maar die wel graag eens kennis wil maken met de start-up wereld, sluit zich meestal bij een incubator aan voor brand awareness: “Kijk, ik ben verbonden aan een incubator. Ik ben innovatief.” Een incubator die net gestart is, is nog aan het zoeken naar een business model. Alle inkomsten die gegenereerd kunnen worden uit corporates zijn daarom welkom. Een eerste fase van samenwerking ziet er dan ook vaak uit in de vorm van een sponsorship.

Naar mate de tijd vordert, en beide partijen meer volwassen worden op dit gebied, gaan ze meer uit het corpinc-partnerships halen. De corporate gaat meer op pad voor technology scouting, de incubator vraagt de corporate voor het openstellen van zijn netwerk en voor het beschikbaar stellen van kennis. Deze samenwerkingsvorm is een cooperation.

Een aantal van dit soort samenwerkingen zijn naar een volgend niveau gebracht en worden gezien als strategische samenwerkingen. Er is een sterk gemeenschappelijk doel dat de overhand heeft op de individuele doelen: samen innoveren. Zowel incubators als corporates verwachten dat dit soort samenwerkingen, collaborations, de toekomst zijn.

CONCLUSIES

Er kan een aantal conclusies worden getrokken op basis van het onderzoek. Allereerst kunnen corpinc-partnerships verdeeld worden in drie verschillende categorieën: sponsorships, cooperations en collaborations. De mate van volwassenheid en het doel waarmee de samenwerking wordt aangegaan, bepaalt welk soort samenwerking het beste past. Onze verwachting is dat corpinc-partnerships zich in rap tempo zullen ontwikkelen, gezien het innovatieve landschap waarin deze zich bevinden.

Dan moeten corpinc-partnerships welgoed gemanaged worden, van beide kanten. Gedegen accountmanagement heeft een positief effect op de relatie. Voor incubators is het aan te raden om een portfolio van partnerships bij te houden waarmee de verschillende partnerships met corporates in kaart worden gebracht, worden gemanaged en worden getoetst met de strategie van de incubator. Op deze manier worden partnerships ook beter meetbaar.

De komende jaren zullen steeds meer samenwerkingen zich ontwikkelen naar echte stevige corpinc-partnerships. Incubators zullen deze ontwikkeling ondersteunen door zich meer te gaan focussen op bepaalde thema’s of niches. Corporates zullen op hun beurt eenvoudiger toegang kunnen geven tot netwerk, kennis en interne/externe budgetten.

De cultuur tussen beide partijen is een van de belangrijkste aspecten. Aan de ene kant wordt dit nu ervaren als een zwakte, doordat de relatie lastiger te managen is. Aan de andere kant is het beter om het te zien als een sterkte, gezien het feit dat ze elkaar goed kunnen aanvullen. Incubators zijn hierdoor beter in staat om start-ups te faciliteren en corporates ervaren eenvoudiger te kunnen innoveren.

Meer informatie over corpinc-partnerships stuur ons een bericht!