Een toekomstbestendige strategie voor de kinderopvang

In 2019 hebben we een kinderopvangorganisatie geholpen met de ontwikkeling van een nieuwe toekomstbestendige strategie. De sector wordt geconfronteerd met grote veranderingen zoals de vorming van Integrale Kind Centra en ontwikkelingen in de manier waarop mensen wonen, leven en werken. Die ontwikkelingen vragen om een duidelijke visie die de basis vormt voor heldere strategische keuzen en een breed gedragen operationeel plan. Daarnaast was het voor de organisatie belangrijk dat de strategie ook een basis biedt voor het vergroten van flexibiliteit zodat de organisatie in staat is om ook in mindere tijden haar kracht te behouden.

DE VRAAG AAN STRATEGIEMAKERS

Hoe kan Strategiemakers ons helpen met het ontwikkelen van de nieuwe toekomstbestendige strategie door het begeleiden van het proces en het bieden van toekomstgerichte inspiratie?

Wij hebben de strategieontwikkeling aangevlogen middels 5 stappen:

  1. Toekomst
  2. Bestaand
  3. Strategie ontwerp
  4. Strategie bepaling
  5. Operatie

1. ‘HOE ZIEN WE DE TOEKOMST’-EVENT MET 60 MEDEWERKERS

Het traject zijn we gestart vanuit de toekomst. Wat komt er allemaal op ons af in onze en andere sectoren, en hoe kunnen we daar binnen onze eigen sector goed mee om gaan? Om enerzijds zoveel mogelijk invalshoeken te hebben en anderzijds zoveel mogelijk medewerkers bij de strategieontwikkeling te betrekken, hebben we een grote inspiratie dag georganiseerd.

Op de inspiratie dag werden ruim 60 medewerkers uit het veld verwelkomt, aangevuld met het leadership van de organisatie. Drie inspirerende sprekers op het gebied van technologie, maatschappij en breinontwikkeling hebben de aanwezigen bijna letterlijk meegenomen naar de toekomst. Een terugspeel theater vertaalde na elke spreker hun interpretatie naar de groep wat voor veel energie zorgde. Middels interactieve workshops hebben wij de aanwezigen aangezet om die inspiratie te vertalen naar zo veel mogelijk input voor de strategie – wat zien we in de toekomst veranderen voor ouders, kinderen, medewerkers en de fysieke locaties?

 

2. WAAR STAAN WE NU?

Naast een beeld van de toekomst, is het ook belangrijk te weten waar een organisatie nu staat om naar de toekomst toe te kunnen bewegen. Middels het flink benutten van bestaande bronnen in combinatie met meerdere interviews op kantoor en op de diverse vestigingen, hebben we een goed en objectief beeld kunnen vormen. Daar zijn een aantal spanningen uit voortgevloeid, waar we in de strategie antwoord op hebben gegeven.

 

3. ONTWERPEN VAN DE STRATEGIE

Voor de ontwerpfase zijn we met het management team aan de slag gegaan. Op basis van alle input hebben we als eerste gedefinieerd waar zij als organisatie voor staan. Immers is dat de bouwsteen voor alle afwegingen en keuzes die er in de strategie gemaakt worden. Met behulp van Simon Sinek’s ‘Golden Circles’ hebben we die houvast gecreëerd. Er is een gewaagde ambitie neergezet voor 2030 en met diverse ideation oefeningen zijn de eerste contouren van de strategie zichtbaar geworden. Deze zijn geformuleerd onder een aantal strategische thema’s, die gezamenlijk een bijdrage gaan leveren aan het realiseren van de ambitie.

 

4. REVIEWEN & BEPALEN VAN DE TOEKOMSTBESTENDIGE STRATEGIE

Deze fase bestond uit twee onderdelen. We zijn begonnen met een grote review sessie. Alle belangstellende medewerkers die op de inspiratie dag aanwezig waren, zijn uitgenodigd om allereerst te bezien of al hun input op een goeie manier was gevangen in de strategische thema’s en daarnaast door na te denken wat een dergelijk thema voor hen zelf zou betekenen. Hoe zien wij, ouders, kinderen of partners dat een thema succesvol is doorgevoerd?

In het tweede deel is voortgeborduurd met het management team. Zij hebben de output van de reviewsessie weer geconsolideerd en een slag verder gebracht. Specifiek is er gekeken naar hoe de thema’s over tijd evolueren. Wat is er over 4 jaar (waarschijnlijk) belangrijk? Wat is er over 2 jaar (waarschijnlijk) belangrijk? En wat gaan we morgen al doen om daarop voor te sorteren? Daarnaast is er stil gestaan bij een ‘what if…’ scenario. Stel nou dat de economie in deze conjunctuurgevoelige sector ineens omslaat – wat moeten we dan doen om daarop voorbereid te zijn?

 

5. STRATEGIE OPERATIONEEL MAKEN

Als laatste stap is er voorgesorteerd op de operationalisatie van de nieuwe strategie. Hierin is stilgestaan bij concrete doelen voor het komende jaar, en bij de impact op het business model wanneer de strategische thema’s in zijn geheel uitgevoerd zouden worden. Dit helpt als basis om projecten vorm te gaan geven en de strategie daadwerkelijk te gaan implementeren binnen de huidige, lopende organisatie.

 

ZO ZIJN WE TOT EEN BREED GEDRAGEN STRATEGIE GEKOMEN

Eindproduct is een strategie die, dankzij de diverse momenten met medewerkers, breed gedragen is. Iedereen heeft zijn of haar input kunnen leveren, wat het tot een toegankelijk en makkelijk implementeerbare strategie maakt. De thema’s maken dat de strategie voor langere termijn relevant blijft – mits continue geüpdatet voor de relevantie van het moment – en dat alle bedrijfskeuzes weloverwogen binnen de strategie genomen kunnen worden. Het ‘what if…’ scenario voegt een extra dimensie toe, waardoor het makkelijker omschakelen wordt wanneer de economie omslaat.

 

Meer weten over strategieontwikkeling? Neem contact op met Thomas of Mark!