Omvormen van de jeugdhulp in Zuid-Limburg

Een goed georganiseerde samenwerking is niet meer weg te denken in de jeugdhulp. (Jeugd)problematiek is vaker hulporganisatie-overstijgend dan niet. In de regio Zuid-Limburg startten 8 zorgaanbieders een beweging om proactief de dialoog met gemeenten aan te gaan over jeugdhulp. Zij hebben een visie opgesteld over hoe de Jeugdhulp in Zuid-Limburg eruit kan zien.

“Samen zorgen we er voor dat iedere Zuid-Limburgse jeugdige die dat nodig heeft, samen met zijn systeem, kan rekenen op passende ondersteuning en zorg in zijn omgeving.”

Samen met 25-30 partijen wilden de initiatiefnemers in co-creatie handen en voeten geven aan deze visie in de vorm van toekomstbestendige, gelijkwaardige samenwerkingen. Op maat en zo effectief mogelijk, ongeacht in welke gemeente de jeugdigen wonen of welke zorgaanbieder betrokken is. Om de visie te realiseren, maar ook om als inspiratie te dienen voor de gemeenten in Zuid Limburg.

Belofte jeugdhulp Zuid-Limburg

Een gelijkwaardige samenwerking heeft facilitatie nodig

Strategiemakers is gevraagd om te helpen in die beweging door het faciliteren van het de gezamenlijke verkenning, gelijkwaardigheid op te bouwen tussen de partijen en de visie te concretiseren.

Hiervoor hebben de principes gebruikt van een open ecosysteem. Een samenwerkingsvorm die geen harde grenzen kent. Het is oké als er organisaties uitstappen of nieuwe organisaties instappen. Alle partijen doen vrijwillig mee, omdat ze erin geloven en bij willen dragen aan deze beweging. Het traject is ontworpen om het gesprek tussen de verschillende hulp- en zorgaanbieders, jeugdigen, ouders, scholen en gemeenten te faciliteren.

Daarnaast hebben we de divergeer en convergeer principes uit de ontwerpmethodiek meegenomen. Divergeren om als groep op zoek te gaan naar zoveel mogelijk pijnpunten en oplossingen: exploratie. Om elkaar beter te begrijpen en groepsvorming te stimuleren kregen de organisaties een kijkje in elkaars werkwijze. We gebruikten convergeren om te prioriteren welke pijnpunten het belangrijkst waren om op te lossen en welke oplossingen daar het beste bij passen. Door gezamenlijk keuzes te maken groeide de onderlinge verbondenheid.

Per doelstelling een andere werkvorm

Het traject was opgebouwd uit verschillende type sessies: gezamenlijke werksessies, asynchrone werkopdrachten, estafette werksessies en reviews. Elke interactie moment diende een eigen doel, aansluitend bij de principes van een open ecosysteem. De gezamenlijke sessies werden ingezet om de hele groep (± 45 deelnemers) input te laten leveren. De estafette sessies waren op inschrijving waarbij ± 10 deelnemers de resultaten uit de werksessies consolideerden en afmaakten.

Met als resultaat een concept uitwerking van de samenwerking in een blueprint en een storyboard, een intentieverklaring en een actieplan

Los van de individuele uitdagingen hebben we de overkoepelende kansen in de samenwerking, behoeften en ervaringen vertaald naar een blueprint. Deze beschrijft de principes voor samenwerking zoals besluitvorming, interacties en waardeverdeling. Ook de randvoorwaarden voor succes zoals het juiste leiderschap en stimulerende KPI’s hebben we uitgewerkt. De blueprint wordt over tijd verder aangescherpt op basis van inzichten uit de samenwerking.

Het vormen van een nieuwe samenwerkingsvorm gaat niet over één nacht ijs. We hebben in het traject met elkaar de basis gecreëerd waarop hulp gezamenlijk aangeboden kan worden. Dit hebben we afgesloten met het ondertekenen van een intentieverklaring, zodat de organisaties in een volgende fase de samenwerkingen verder kunnen uitwerken en opzetten.

Zoals beschreven door een van de initiatiefnemers op Linkedin, hopen we met deze samenwerkingsvorm kortere wachtlijsten en minder uithuisplaatsingen te bereiken. Minder kinderen en jongeren die hoog specialistische jeugdhulp nodig hebben. Meer oplossingen in de eerste lijn. Snelle toeleiding tot de juiste zorg op de juiste plek. En op termijn minder zorgkosten. Wij vinden het fantastisch dat wij hier een steentje aan bij hebben mogen dragen. Dit is de impact waar we het voor doen.

 

Wil je meer weten over wat we hebben gedaan of heb jij een soortgelijke uitdaging?
📱Bel of ✉️ mail ons en we kijken samen hoe we je kunnen helpen.